Inauguracja

 

GPW zainaugurowała Szkołę Giełdową w Łodzi

KOMUNIKAT PRASOWY

  • W czwartek odbyła się inauguracja Szkoły Giełdowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W uroczystości udział wzięła prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.
  • Uniwersytet Łódzki jest szóstym ośrodkiem akademickim, w którym będą prowadzone zajęcia Szkoły Giełdowej.
  • Projekt jest realizowany przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną, proponując różne formy zdobywania wiedzy o rynku kapitałowym. Znajomość rynku i zasad inwestowania pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji i osiąganiu lepszych wyników. Jednym projektów służących przekazywaniu wiedzy na ten temat jest Szkoła Giełdowa, przeznaczona dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Celem Szkoły jest również pokazanie, że giełda jest doskonałym miejscem do budowania oszczędności długoterminowych, szeroko dostępnym dla inwestorów indywidualnych.

– Szkoła Giełdowa pozwala rozwiewać mity, że Giełda Papierów Wartościowych jest miejscem dostępnym tylko osób dla bogatych, ponadprzeciętnie zarabiających i wykształconych w dziedzinie finansów – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW, w wystąpieniu podczas inauguracji Szkoły Giełdowej.

Prowadzony przez Szkołę Giełdową kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” jest przeznaczony
dla przyszłych i początkujących inwestorów. Podczas wykładów szczegółowo omawiane są zasady funkcjonowania giełdy i przebieg sesji. Prezentowane są czynniki ekonomiczne mające wpływ na giełdę, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju i za granicą. Uczestnicy kursu uczą się także zasad inwestowania, w tym wyboru i oceny spółek, korzystania z informacji finansowych, oraz zasad zarządzania portfelem papierów wartościowych.

– Dzięki rynkowi kapitałowemu i giełdzie każdy może dziś korzystać z szerokiej oferty nowoczesnych produktów finansowych. Szkoła Giełdowa pokazuje, jak dokonywać właściwych wyborów i jak stać się świadomym inwestorem, podejmującym rozważne decyzje – podkreśliła prof. Małgorzata Zaleska.

Wykładowcami w Szkole Giełdowej są praktycy i specjaliści rynku kapitałowego, a także pracownicy akademiccy. Zapoznają uczestników zajęć z dostępnymi na giełdzie instrumentami finansowymi, co pomaga w opracowaniu własnej strategii inwestycyjnej, odpowiedniej do posiadanego kapitału, ale i osobistych preferencji.

Kursy Szkoły Giełdowej organizowane są od kilku lat we współpracy z uczelniami wyższymi w Polsce: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, a od dzisiaj także z Uniwersytetem Łódzkim. Szkoła Giełdowa realizowana jest także w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

– Chcielibyśmy, aby Szkoły Giełdowe były obecne w każdym zakątku Polski, na każdej polskiej uczelni. W myśl zasady „czym skorupka za młodu nasiąknie”, kierujemy ten projekt przede wszystkim do młodzieży. Przypominamy, że wiedza także jest inwestycją, i to bardzo dobrze procentującą – podkreśliła prof. Małgorzata Zaleska.

W tym półroczu GPW uruchomi sześć kolejnych Szkół Giełdowych, we współpracy z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Białostocką, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Jednym z najnowszych projektów edukacyjnych GPW jest Konkurs o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na najlepszą pracę magisterską, doktorską i licencjacką na temat rynku kapitałowego.

– Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. Sama zresztą, na początku lat. 90, pisałam pracę magisterską na temat obrotu papierami wartościowymi na rynku wtórnym – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska. – Serdecznie zapraszam wszystkich studentów do udziału w konkursie.

Informacje o kursach oferowanych przez Szkołę Giełdową są dostępne pod adresem: www.gpw.pl/szkola_gieldowa

Informacje na temat Konkursu o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na najlepszą pracę magisterską, doktorską i licencjacką na temat rynku kapitałowego są dostępne pod adresem: www.gpw.pl/konkursy_prace.

Szkoła Giełdowa realizowana jest przez Fundację GPW pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl

Tekst pochodzi ze strony
https://www.gpw.pl/wydarzenia/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=58180

Informacje prasowe:

http://www.dzienniklodzki.pl/edukacja/a/prezes-gieldy-papierow-wartosciowych-na-uniwersytecie-lodzkim-szkola-gieldowa-wydzialu-zarzadzania,10012738/

http://www.polskieradio.pl/42/1701/Artykul/1621585,GPW-zainaugurowala-Szkole-Gieldowa-w-Lodzi

https://www.radiolodz.pl/posts/25216-gpw-inauguruje-szkole-gieldowa-w-lodzi

https://www.gpw.pl/wydarzenia/?ph_tresc_glowna_start=show&ph_tresc_glowna_cmn_id=58180

https://mlodziwlodzi.pl/szkola-gieldowa-startuje-na-wydziale-zarzadzania-ul/

http://biuroprasowe.uni.lodz.pl/archives/3173