Program zajęć – Giełda dla średniozaawansowanych

 

Program kursu „Giełda dla średniozaawansowanych”

14 godzinny kurs dla średniozaawansowanych, w ramach którego omawiane są instrumenty pochodne i certyfikaty turbo notowane na GPW, analiza fundamentalna, w tym case study spółek z wybranych branż, analiza techniczna, a także zaawansowane zagadnienia dotyczące funkcjonowania Giełdy i wpływu otoczenia gospodarczego na GPW.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku giełdowego.

 

 1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
  • Produkt Krajowy Brutto (PKB)
  • Cykl koniunkturalny
  • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
  • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
  • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
   • Wskaźnik PMI
   • Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumenckiej
   • Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce
   • Composite Leading Indicator
  • Koniunktura gospodarcza na świecie
  • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
  • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec
   • Indeks Insitute for Supply Managment
   • Indeks zaufania konsumentów – Conference Board
   • Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan
   • Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – non-farm payrolls
   • Purchaising Managers Index
   • Indeks Ifo
   • Indeks ZEW
   • Indeks GfKConsumer Climate
  • Wpływ czynników politycznych na giełdę
 1. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2 godziny), w tym m.in.:
  • Jak czytać dokument informacyjny
   • Oferta publiczna
   • Oferta prywatna
   • Prospekt emisyjny
  • Co wpływa na ustalanie kursu akcji
   • Kurs odniesienia
   • Kurs bieżący
   • Split
   • Scalenie
   • Prawo poboru
  • Ważne oznaczenia na GPW
   • Operacje na papierach
   • Sytuacja korporacyjna spółki
   • Segmenty rynku regulowanego
   • Segmenty rynku alternatywnego
  • Plany rozwoju GPW
   • REITs na GPW
   • Handel algorytmiczny
   • Handel wysokich częstotliwości
  • Zlecenia giełdowe
   • Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie)
   • Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej)
   • Zlecenie PEG
   • Zlecenie CROSS
   • Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania)
   • Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej)
   • Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji)
   • Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj)
   • Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj)
   • Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing)
   • Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie)
   • Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)
 1. Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo (3,5 godziny), w tym m.in.:
  • Kontrakty terminowe
   • mechanizm działania kontraktu terminowego
   • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
   • depozyt zabezpieczający
   • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
  • Opcje giełdowe
   •  istota kontraktów opcyjnych
   • czynniki wpływające na cenę opcji
   • sposoby rozliczania opcji
   • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
  • Certyfikaty turbo
   • charakterystyka certyfikatów TURBO
   • poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
   • przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
 1. Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:
  • Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice
  • Otoczenie branżowe – charakterystyka
  • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
  • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
  • Wycena porównawcza
  • Wycena spółki – analiza wrażliwości
 1. Analiza techniczna i teoria portfelowa (3,5 godziny), w tym m.in.:
  • Świece i ich rodzaje
   • formacje zmiany trendu
   • powstawanie poziomów wsparcia i oporu
   • położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss
   • luki cenowe i ich rodzaje
  • Formacje zmiany i kontynuacji
   • charakterystyka każdej formacji
   • zachowanie wolumenu obrotu w formacji
   • położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss
  • Oscylatory i wskaźniki
   • budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów
   • średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie
   • różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD)
   • dywergencje pozytywne i negatywne
  • Teoria portfelowa
   • koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka
   • współczynnik korelacji i jego interpretacja
   • model jednowskaźnikowy Sharpe’a oraz model CAPM i jego zastosowanie
   • ocena wyników zarządzania portfelem

 

Uczestnicy kursu otrzymują materiał dydaktyczny.
Zawiera on prezentacje, z których korzystają prowadzący oraz informacje
o dodatkowej literaturze oraz źródłach informacji w zakresie omawianych zagadnień.