Program zajęć – Podstawy inwestowania na giełdzie

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin nauki. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia.

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku giełdowego.

 1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:
  • Podstawowe akty prawne
  • Rynek finansowy
  • Rynek kapitałowy
  • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
   •  Rynek kasowy
    1. Akcje
    2. Prawa do akcji
    3. Prawa poboru
    4. Obligacje
    5. Prawa pierwszeństwa z obligacji
    6. Certyfikaty inwestycyjne
    7. Produkty strukturyzowane
    8. ETF-y
    9. Listy zastawne
   •   Rynek terminowy
    1. Kontrakty terminowe
    2. Opcje

Prowadzący: dr inż. Krzysztof Kompa, SGGW

 1. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:
  • Znaczenie rynku kapitałowego w gospodarce
  • Infrastruktura rynku kapitałowego
  • Rynek pierwotny – IPO
  • Rynek wtórny – pierwsze zlecenie i transakcja
  • Harmonogram sesji
  • Informacje giełdowe

Prowadzący: dr Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych, Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów

 1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
  • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
  • Zależność pomiędzy otoczeniem gospodarczym a Giełdą
  • Wpływ otoczenia gospodarczego na decyzje inwestycyjne
  • Indeks WIG, a zyski przedsiębiorstw w Polsce
  • Produkt Krajowy Brutto (PKB)
  • Struktura wzrostu PKB, a ceny akcji w Polsce
  • Prognozy PKB
  • Polityka państwa w Polsce
  • Inflacja
  • Stopy procentowe
  • Bezrobocie
  • Cykl koniunkturalny – ocena fazy cyklu

Prowadzący: prof. Dorota Witkowska, UŁ

 1. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:
  • Etapy analizy fundamentalnej, charakterystyka spółki i otoczenia rynkowego
  • Sprawozdanie finansowe spółki – jak je czytać i na co zwracać uwagę
  • Wskaźniki analizy finansowej i wskaźniki  rynkowe
  • Analiza porównawcza na przykładzie wybranych spółek

Prowadzący: dr Paweł Sekuła, UŁ

 1. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:

Analiza techniczna

 • Aksjomaty analizy technicznej
 • Źródła danych giełdowych i wykorzystanie ich w analizie
 • Metody prezentacji danych
 • Elementy i narzędzia analizy technicznej
 • Analiza trendów
 • Wybrane formacje cenowe
 • Wykorzystanie średnich ruchomych w analizie

Finanse behawioralne

 • Podstawy finansów behawioralnych
 • Rodzaje błędów popełnianych przez inwestorów

Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych

 • Pojęcie portfela inwestycyjnego
 • Składniki portfela inwestycyjnego
 • Horyzont inwestycyjny
 • Etapy procesu konstrukcji portfela
 • Dywersyfikacja i ograniczenie ryzyka portfela
 • Przykładowe strategie inwestycyjne

Prowadzący: dr Tomasz Filipiak, Inwestor giełdowy, Łódź

Uczestnicy kursu otrzymują materiał dydaktyczny.
Zawiera on prezentacje, z których korzystają prowadzący oraz informacje
o dodatkowej literaturze oraz źródłach informacji w zakresie omawianych zagadnień.